Training Services Terms & Conditions

version number 3 valid from 14.09.2021 onwards

§ 1. General provisions

§ 2. Definitions

§ 3. Provision of Training Services

§ 4. Fees

 1. A detailed description of the payment can be found in the regulations established by the Sales Broker.These regulations are available on the Sales Broker website.
 2. The Organizer reserves the right to use only the selected payment methods
 3. The Organizer covers the fees of the Sales Broker
 4. The price of the Training is a net price, i.e., it does not include 20% or 23% VAT (depending on the country).If applicable the Participant covers the VAT.
 5. Information about the price of participation in the Training and the provided discounts are published on the appropriate Training page on the Sales Broker website. The information available on the website on the day of registering the Participant for the Training is binding for the Organizer and the Service Recipient.
 6. The fee for one Training Participant covers:
  • participation in course,
  • meals in the form of at least one hot meal and access to coffee breaks during each training day (incase of in-class training),
  • training and post-training materials provided to the Participant,
  • the fee necessary to obtain a certificate from the Accreditation Body.
 7. The above-mentioned points may differ depending on the form of Service provision Training. In the caseof online training, point 2 does not apply.
 8. The Organizer issues a VAT invoice, a prepayment invoice or a final invoice for the services provided, in accordance with applicable regulations.

§ 5. Terms of withdrawal from the contract

§ 6. Resignation from participation in the Training, Vouchers and Meirik Coins

§ 7. Cancellation of the Training

§ 8. Complaints

§ 9. Personal Data Protection

§ 10. Final Provisions

Regulamin usług szkoleniowych

wersja numer 5 obowiązuje od 17.03.2022

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Definicje

§ 3. Realizacja Usług Szkoleniowych

§ 4. Opłaty

 1. Szczegółowy opis płatności znajduje się w regulaminach ustanowionych przez Pośrednika Sprzedaży. Regulaminy te dostępne są na stronach internetowych Pośrednika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania wyłącznie z wybranych przez siebie form płatności.
 3. Cena za Szkolenie jest ceną netto, tj. nie zawiera 20% lub 23% podatku VAT.
 4. Informacje o cenie udziału w Szkoleniu i przewidzianych zniżkach publikowane są na odpowiedniej stronie Szkolenia w serwisie Pośrednika Sprzedaży. Informacje te dostępne na stronie w dniu dokonywania rejestracji Uczestnika na Szkolenie są wiążące dla Usługodawców oraz Usługobiorcy.
 5. Opłata za jednego Uczestnika Szkolenia pokrywa:
  • udział w Szkoleniu,
  • wyżywienie, w formie minimum jednego ciepłego posiłku oraz dostępu do przerw kawowych podczas każdego dnia szkoleniowego (w przypadku szkoleń stacjonarnych, prowadzonych na sali),
  • materiały szkoleniowe i po szkoleniowe przekazane Uczestnikowi,
  • opłatę konieczną do uzyskania certyfikatu ze strony Podmiotu Akredytującego.
 6. Wyżej wymienione punkty mogą różnić się w zależności od formy realizacji Usługi Szkoleniowej. W przypadku szkoleń w formie online punkt 2 nie ma zastosowania.
 7. Za wykonane usługi Usługodawcy wystawiają fakturę VAT, fakturę zaliczkową lub fakturę końcową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Warunki odstąpienia od umowy

§ 6. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu, Vouchery i Meirik Coins

§ 7. Odwołanie Szkolenia

§ 8. Reklamacje

§ 9. Ochrona Danych Osobowych

§ 10. Postanowienia Końcowe